Hete was RM 41, 10l

Conserverings- en lakonderhoudsmiddel met hoog gehalte aan Carnaubawas. Zorgt voor een hoogglanzend oppervlak.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Verpakkingseenheid 1
pH 4,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 10,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 230 / 188 / 307
Eigenschappen
 • Langdurige conservering
 • Bevat natuurlijke carnaubawas
 • Zorgt voor hoogglans afwerking
 • Betrouwbare, langdurige bescherming tegen weer- en omgevingsinvloeden
 • Effectieve bescherming voor tot 12 maanden
 • Kan worden gebruikt met alle waterkwaliteiten
 • Objecten worden na reiniging minder snel vuil
 • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
 • NTA-vrij
 Hete was RM 41, 10l
 Hete was RM 41, 10l
 Hete was RM 41, 10l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
 • Transport en transportuitrusting
 • Conservering van de wagen
 • Conservering van machine en uitrusting