CA 10 C basisreiniger sanitair, eco!perfrom, 1l

Actief, viskeus basisreinigingsconcentraat met frisse geur voor de handmatige reiniging van verontreinigde sanitairoppervlakken. Ontwikkeld met een speciale gelformule, voor een betere hechting op verticale oppervlakken, bv. in toiletten en urinoirs.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 12
pH 1,8
Gewicht (kg) 1,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 366 x 232 x 298
Eigenschappen
 • Zachte reiniging
 • Aangenaam frisse geur
 CA 10 C basisreiniger sanitair, eco!perfrom, 1l
 CA 10 C basisreiniger sanitair, eco!perfrom, 1l
 CA 10 C basisreiniger sanitair, eco!perfrom, 1l
 CA 10 C basisreiniger sanitair, eco!perfrom, 1l
 CA 10 C basisreiniger sanitair, eco!perfrom, 1l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
 • Sanitaire ruimtes
Toebehoren