CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l

Onderhoudsreiniger sanitair, gebruiksklaar. Materiaalveilig en milieuvriendelijk. Verpakkingseenheid van 12 flessen incl. 2 spuitkoppen. Een spuitkop is voldoende voor 40 toepassingen.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 0,5
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 12
pH 2,1
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 302 x 187 x 244
Eigenschappen
  • Aangenaam frisse geur
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P302 + P352b BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Sanitaire ruimtes
Toebehoren