CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l

Onderhoudsreiniger sanitair, gebruiksklaar. Materiaalveilig en milieuvriendelijk. Verpakkingseenheid van 12 flessen incl. 2 spuitkoppen. Een spuitkop is voldoende voor 40 toepassingen.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 0,5
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 12
pH 2,1
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 302 x 187 x 244
Eigenschappen
  • Aangenaam frisse geur
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
 CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar, 0.5l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Videos
Toepassingen
  • Sanitaire ruimtes
Toebehoren