Onze website maakt gebruik van cookies

Op 26 mei 2011 zijn de regels over cookies op websites veranderd. Deze site maakt gebruik van cookies. Een aantal van de door ons gebruikte cookies zijn essentieel voor de werking van bepaalde onderdelen van de site en zijn reeds ingesteld. U kunt alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren, maar delen van de site zullen dan niet werken. Om meer te weten over cookies op deze website, zie ons privacybeleid.

Spray cleaner RM 748

Sproeiemulsie met antislipeigenschappen voor alle gecoate harde oppervlakken. Repareert en frist gecoate vloeren weer op.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
pH 8,5
Gewicht (incl. verpakking) (kg) 10,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 230 / 188 / 307
Eigenschappen
 • Sproeiemulsie voor reiniging en onderhoud van harde gecoate oppervlakken
 • Op wasbasis
 • Verwijdert strepen van schoenzolen
 • Antislip
 • Kan worden gepolijst
 • NTA-vrij
 • Vrij van vluchtige organische stoffen
 • Vrij van oplosmiddelen
 Spray cleaner RM 748
 Spray cleaner RM 748
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Toepassingen
 • Vloercoating