RM 670 Зимен концентрат за стъкла, 5

Почистващ и предпазващ от замръзване концентрат за системи за почистване на стъкла и фарове. Предотвратява замръзването на предното стъкло и гарантира видимост без ивици и отблясъци.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Тегло (кг) 5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,75
Размери (Д х Ш х В) (мм) 192 x 145 x 248
Качества
 • Много ефективен концентрат за миене на предно стъкло през зимните месеци. 5 литра концентрат дава до 15 литра течност за миене на предното стъкло.
 • Надеждно предотвратява замръзването на устройството за почистване на предното стъкло
 • чистене което се суши без остатък и без следи
 • Отстранява остатъците от феродо, гума, зимна сол, замърсяванията от сняг и киша.
 • Намалява отблясъците от светлината
 • Не причинява пукнатини върху поликарбоната и е подходящ например за почистване на фарове
 • Може да се смесва с вода с всякаква степен на твърдост благодарение на формулата против вар. Няма калциране на устройството за миене на предното стъкло или запушване на дюзите за пръскане.
 • Подходящ за плоски струи
 • Може да се смесва с летен почистващ препарат за стъкло Kärcher. Не е необходимо резервоарът да се източва през преходния период през есента и пролетта.
 • приятен и свеж цитрусов аромат
 RM 670 Зимен концентрат за стъкла, 5
 RM 670 Зимен концентрат за стъкла, 5
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H226 Запалими течност и пари.
 • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Устройство за миене на предното стъкло на автомобила
Аксесоари