FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 2.5l

Препарат за основно почистване за подопочистващи машини. С висока киселинност. Премахва мощно циментов филм и отлагания от варовик и ръжда. Отличен за почистване на строителни обекти.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 2,5
Ниво на pH 0,7
Тегло вкл. Опаковка (kg) 3
Качества
 • мощен препарат за основно почистване за всички устойчиви на киселини твърди подове
 • отстранява силни замърсявания от котлен камък, ръжда, мазнини и белтъчини
 • премахва циментов воал
 • Слабо разпенване
 • с интегрирана защита срещу корозия
 • без солна и фосфорна киселина
 • Сепарира бързо мазнини и вода
 • Без NTA
 FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 2.5l
 FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 2.5l
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Финално почистване на строителни обекти
 • Почистване на пода
Аксесоари