FloorPro средство за основнo чистене на пода RM 69 eco!efficiency, 2.5l

Силно средство за чистене, предназначено за чистене на обикновени и индустриални подове, отстранява без усилия втвърдени замърсявания от мазнина, масла, сажди и минерали. Поради eco!efficiency формула особено ефикасно, силно изчиства и екологично е безвредно.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 2,5
Ниво на pH 12,2
Тегло вкл. Опаковка (kg) 2,9
Качества
 • силно екологично средство за основно чистене, предназначено за силно замърсени индустриални подови
 • разхражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
 • Приятен свеж аромат
 • Бързодействащ
 • Сепарира бързо мазнини и вода
 • Без NTA
 FloorPro средство за основнo чистене на пода RM 69 eco!efficiency, 2.5l
 FloorPro средство за основнo чистене на пода RM 69 eco!efficiency, 2.5l
 FloorPro средство за основнo чистене на пода RM 69 eco!efficiency, 2.5l
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Почистване на пода
Аксесоари