Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752, 10l

Изключително мощен препарат за почистване на алкалоустойчиви подове със силни замърсявания и наслоявания. Премахва и най-упоритите масла, мазнини и минерални петна.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 10
Ниво на pH 13,2
Тегло вкл. Опаковка (kg) 11,5
Качества
 • мощен препарат за основно почистване и отстраняване на защитни слоеве и замърсявания
 • разхражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
 • за основно почистване на силно замърсени индустриални подове
 • отстранява восъчни и полимерни напластявания
 • тестван от FIGR 01/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
 • без неприятни изпарения
 • приятен и свеж цитрусов аромат
 • много бързо действие
 • Особено ефективен
 • Формула с ниска пенливост
 • Сепарира бързо мазнини и вода
 • Без NTA
 Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752, 10l
 Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752, 10l
 Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752, 10l
 Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752, 10l
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
 • Z 20 Съдържа Limonene. Може да предизвика алергична реакция.

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Почистване на пода
Аксесоари