Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за дезинфекция RM 735 62955850 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/visoko-naljagane/preparat-za-dezinfekcija-rm-735-62955850.html Ефикасно неутрално средство за дезинфекция. Действа бактерицидно, фунгицидно и условно вируцидно (напр. хепатитис Б).Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги да се прочете упътването и информациите за продукта.

Препарат за дезинфекция RM 735

Ефикасно неутрално средство за дезинфекция. Действа бактерицидно, фунгицидно и условно вируцидно (напр. хепатитис Б).Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги да се прочете упътването и информациите за продукта.

Артикулен номер: 6.295-585.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 2,5
Тегло вкл. Опаковка 2,65
Качества
 • ефикасно средство за дезинфекция
 • действа бактерицидно, фунгицидно (кандида), вируцидно (доказано: хепатитис Б, HIV, HTLV-3, LAV)
 • деликатен към тъканите
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • без NTA
 Препарат за дезинфекция RM 735
 Препарат за дезинфекция RM 735
 Препарат за дезинфекция RM 735
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H400 Силно токсичен за водните организми.
 • H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Детски кухни
 • Санитарни помещения

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 96.85ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;