RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10l

Мощен препарат за основно почистване, отстранява основно упорити замърсявания като масла, мазнини, сажди, замърсявания от кръв и белтъчини. Не образува пяна. Особено подходящ за машинно подопочистване както и за обработка с уреди за почистване на площи.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 10
Ниво на pH 13,7
Тегло (kg) 11,1
Тегло вкл. Опаковка (kg) 11,8
Размери (Д х Ш х В) (mm) 290 x 190 x 230
Качества
 • Интензивен препарат за основно почистване за приложение с уреди с високо налягане и подопочистващи уреди
 • за основно почистване на силно замърсени индустриални подове
 • разхражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
 • Бързодействащ
 • Формула с ниска пенливост
 • Особено ефективен
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • Сепарира бързо мазнини и вода
 • Без NTA
 RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10l
 RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10l
 RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10l
 RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10l
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Транспортни съоръжения
 • Почистване на МПС, измиване на двигател
 • Измиване на детайли
 • Почистване на пода
 • Почистване на повърхности
Аксесоари