Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Ultra Foam Cleaner 62957430 https://www.kaercher.com/dk/home-garden/home-garden-rengoerings-og-plejemidler/reinigungs-pflegemittel/hoejtryksrenser/bilrengoering-og-pleje/ultra-foam-cleaner-62957430.html Ultra Foam Cleaner, skumrens i 1 l flaske - skumintensiv og rengøringsaktiv. Til brug sammen med Kärcher skumdyser. Særdeles effektiv mod typisk snavs på køretøjer.
Kärcher 69 DKK

Ultra Foam Cleaner

Ultra Foam Cleaner, skumrens i 1 l flaske - skumintensiv og rengøringsaktiv. Til brug sammen med Kärcher skumdyser. Særdeles effektiv mod typisk snavs på køretøjer.

Ordrenummer: 6.295-743.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Produkt
 • Tensider biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
 • Rengøringsmidlet er klar til brug
 Ultra Foam Cleaner
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
 • P264 Vask grundigt efter brug.
Anvendelsesområder
 • Biler
 • Motorcykler