Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FoamStop neutral, 125 ml 62908520 https://www.kaercher.com/dk/home-garden/home-garden-rengoerings-og-plejemidler/reinigungs-pflegemittel/stoevsuger-med-vandfilter-dampsuger/skumstop/foamstop-neutral-62908520.html Det miljøvenlige skumhæmmende middel til vandfilterstøvsugere/maskiner med Spray-Ex-system (tæpperensere). Hindrer skumdannelse og forlænger maskinernes levetid.

FoamStop neutral, 125 ml

Det miljøvenlige skumhæmmende middel til vandfilterstøvsugere/maskiner med Spray-Ex-system (tæpperensere). Hindrer skumdannelse og forlænger maskinernes levetid.

Ordrenummer: 6.290-852.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (ml) 125
Produkt
  • Behagelig, frisk duft
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
  • Skumhæmmende middel til vandfilter støvsugere og dampstøvsugere