Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Skumblokker RM 761 62913890 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/hverdagsrengoering/skumblokker-rm-761-62913890.html Særdeles effektivt antiskummiddel, som modvirker skumdannelse i snavsvandsbeholdere.

Skumblokker RM 761

Særdeles effektivt antiskummiddel, som modvirker skumdannelse i snavsvandsbeholdere.

Ordrenummer: 6.291-389.0
Forhandlersøgning:

Foam-ex RM 761

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Produkt
 • Meget produktiv
 Skumblokker RM 761
 Skumblokker RM 761
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Klargøring af biler
 • Vådstøvsugning
 • Tekstil overflader
 • Rengøring af komponenter