Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro krystallisering RM 749 62952840 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/plejemidler/floorpro-krystallisering-rm-749-62952840.html Krystalliseringsmiddel til behandling og hærdning af kalkholdige gulve såsom marmor, terrazzo og kunststen. Efter krystalliseringen er gulvet hårdere og mere slidstærk.

FloorPro krystallisering RM 749

Krystalliseringsmiddel til behandling og hærdning af kalkholdige gulve såsom marmor, terrazzo og kunststen. Efter krystalliseringen er gulvet hårdere og mere slidstærk.

Ordrenummer: 6.295-284.0
Forhandlersøgning:

Crystallising agent RM 749

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
Produkt
 • Meget produktiv
 • NTA-fri
 FloorPro krystallisering RM 749
 FloorPro krystallisering RM 749
 FloorPro krystallisering RM 749
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Kalkstensgulve