Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro Dæk- og Slidmærke Fjerner RM 776 62955720 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/pletfjernelse/floorpro-daek-og-slidmaerke-fjerner-rm-776-62955720.html Særdeles effektivt specialrengøringsmiddel til at fjerne spor efter gummihjul og mærker efter kørsel med truck. Fjerner også hårdnakket snavs som olie og sod samt polymer- og voksbelægninger.

FloorPro Dæk- og Slidmærke Fjerner RM 776

Særdeles effektivt specialrengøringsmiddel til at fjerne spor efter gummihjul og mærker efter kørsel med truck. Fjerner også hårdnakket snavs som olie og sod samt polymer- og voksbelægninger.

Ordrenummer: 6.295-572.0
Forhandlersøgning:

Wheel marks and rubber cleaner RM 776

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Produkt
  • NTA-fri
 FloorPro Dæk- og Slidmærke Fjerner RM 776
 FloorPro Dæk- og Slidmærke Fjerner RM 776
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290 Kan ætse metaller.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve