Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro allround grundrens RM 754 62958120 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/universalrengoeringsmidler/floorpro-allround-grundrens-rm-754-62958120.html Særdeles effektivt dybderens. Fjerner let voks- og polymerbelægninger på vandfaste og alkalifølsomme gulve. Tidskrævende afskylning er ikke nødvendig.

FloorPro allround grundrens RM 754

Særdeles effektivt dybderens. Fjerner let voks- og polymerbelægninger på vandfaste og alkalifølsomme gulve. Tidskrævende afskylning er ikke nødvendig.

Ordrenummer: 6.295-812.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Produkt
  • Kan anvendes overalt
  • tidskrævende skylning er ikke nødvendig
  • Behagelig, frisk citrusduft
 FloorPro allround grundrens RM 754
 FloorPro allround grundrens RM 754
 FloorPro allround grundrens RM 754
 FloorPro allround grundrens RM 754
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Videos
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve