Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69 62956530 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/universalrengoeringsmidler/floorpro-grundrens-eco-efficiency-rm-69-62956530.html Kraftfuld rengøringsmiddel til almindelige og industrielle gulve. Fjerner nemt genstridige olie, fedt, sod og mineral aflejringer. Med eco!efficiency er rengøringsmidlet specielt økonomisk, effektivt, og miljøvenligt.

FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69

Kraftfuld rengøringsmiddel til almindelige og industrielle gulve. Fjerner nemt genstridige olie, fedt, sod og mineral aflejringer. Med eco!efficiency er rengøringsmidlet specielt økonomisk, effektivt, og miljøvenligt.

Ordrenummer: 6.295-653.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Produkt
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
  • NTA-fri
 FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69
 FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69
 FloorPro grundrens eco!efficiency RM 69
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve