Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro intensiv grundrens ekstra RM 752 62958140 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/universalrengoeringsmidler/floorpro-intensiv-grundrens-ekstra-rm-752-62958140.html Effektivt rengøringsmiddel til genstridige snavs og belægninger. Fjerner selv det mest genstridige olie og fedt.

FloorPro intensiv grundrens ekstra RM 752

Effektivt rengøringsmiddel til genstridige snavs og belægninger. Fjerner selv det mest genstridige olie og fedt.

Ordrenummer: 6.295-814.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Produkt
 • Behagelig, frisk citrusduft
 • Meget produktiv
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • NTA-fri
 FloorPro intensiv grundrens ekstra RM 752
 FloorPro intensiv grundrens ekstra RM 752
 FloorPro intensiv grundrens ekstra RM 752
 FloorPro intensiv grundrens ekstra RM 752
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
 • Z 20 Indeholder Limonene. Kan udløse allergisk reaktion.
Videos
Anvendelsesområder
 • Rengøring af gulve