Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Desinfektionsmiddel RM 735 62955850 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/hoejtryk/desinfektionsmiddel-rm-735-62955850.html Effektivt neutralt desinfektionsmiddel. Bakterie-, svampe- og i et vist omfang virusdræbende (f.eks. hepatitis B). Listet hos DGHM (det tyske selskab for hygiejne og mikrobiologi).

Desinfektionsmiddel RM 735

Effektivt neutralt desinfektionsmiddel. Bakterie-, svampe- og i et vist omfang virusdræbende (f.eks. hepatitis B). Listet hos DGHM (det tyske selskab for hygiejne og mikrobiologi).

Ordrenummer: 6.295-585.0
Forhandlersøgning:

Disinfectant RM 735

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Produkt
 • Skånsom rengøring
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 Desinfektionsmiddel RM 735
 Desinfektionsmiddel RM 735
 Desinfektionsmiddel RM 735
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Videos
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
 • Mælkekøkkener
 • Overfladedesinfektion
 • Vente- og behandlingsværelser
 • Fitness og wellness områder
 • Sanitære installationer