Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro RM 41 Varmt Voks 62951540 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/hoejtryk/pressurepro-rm-41-varmt-voks-62951540.html Konserverende og plejende voks med et stort indhold af carnaubavoks. Efterlader en skinnende blank overflade.

PressurePro RM 41 Varmt Voks

Konserverende og plejende voks med et stort indhold af carnaubavoks. Efterlader en skinnende blank overflade.

Ordrenummer: 6.295-154.0
Forhandlersøgning:

Hot wax RM 41

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 PressurePro RM 41 Varmt Voks
 PressurePro RM 41 Varmt Voks
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Transport og maskiner
 • Bilpleje
 • Pleje af maskiner og udstyr