Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel, sur 62951920 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/hoejtryk/pressurepro-rm-59-skum-rengoeringsmiddel-sur-62951920.html Fjerner nemt selv de mest hårdnakkede aflejringer og belægninger som f.eks. kalk, rust, fedt, protein, øl- og mælkesten fra fliser, kakler og beholdere. Intensiv rengøringseffekt på alle overflader takket være det stabile skumtæppe.

PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel, sur

Fjerner nemt selv de mest hårdnakkede aflejringer og belægninger som f.eks. kalk, rust, fedt, protein, øl- og mælkesten fra fliser, kakler og beholdere. Intensiv rengøringseffekt på alle overflader takket være det stabile skumtæppe.

Ordrenummer: 6.295-192.0
Forhandlersøgning:

Foam cleaner, acid, RM59 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
 • Skånsom rengøring
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • NTA-fri
 PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel, sur
 PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel, sur
 PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel, sur
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Videos
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
 • Mælkekøkkener
 • Vægge, fliser
 • Rengøring af overflader
 • Fødevarebeholdere