Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro RM 92 Blødgøringsmiddel, alkalisk, landbrug 62956560 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/hoejtryk/pressurepro-rm-92-bloedgoeringsmiddel-alkalisk-landbrug-62956560.html Dette blødgørende rengøringsmiddel løsner tørret gødning for at reducere rengøringstiden og vandforbruget. Korrosionsbeskyttelse bevarer staldinventar. Ideel til stalde og mælkehaller.

PressurePro RM 92 Blødgøringsmiddel, alkalisk, landbrug

Dette blødgørende rengøringsmiddel løsner tørret gødning for at reducere rengøringstiden og vandforbruget. Korrosionsbeskyttelse bevarer staldinventar. Ideel til stalde og mælkehaller.

Ordrenummer: 6.295-656.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
 PressurePro RM 92 Blødgøringsmiddel, alkalisk, landbrug
 PressurePro RM 92 Blødgøringsmiddel, alkalisk, landbrug
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H290 Kan ætse metaller.
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Malkerum