Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF 62953220 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/koeretoej/aktiv-skumvask-nano-rm-816-asf-62953220.html Rengøringsaktiv, voksvenligshampoo til vask med børster i automatiske vaskeanlæg. Den specielle sammensætning af virksomme stoffer øger børsternes evne til at glide, skåner køretøjernes overflader og er optimalt forberedt til behandling med højglanstørrer NANO RM 832 ASF.

Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF

Rengøringsaktiv, voksvenligshampoo til vask med børster i automatiske vaskeanlæg. Den specielle sammensætning af virksomme stoffer øger børsternes evne til at glide, skåner køretøjernes overflader og er optimalt forberedt til behandling med højglanstørrer NANO RM 832 ASF.

Ordrenummer: 6.295-322.0
Forhandlersøgning:

Active foam cleaner, NANO RM 816 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Produkt
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • Tensider biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
 • NTA-fri
 Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF
 Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF
 Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
Anvendelsesområder
 • Rengøring af køretøjer
 • Rengøring af erhvervskøretøjer
 • Biler