Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Flydende læder RM 833 62953910 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/koeretoej/flydende-laeder-rm-833-62953910.html Specielt tørremiddel til vaskeanlæg uden blæsertørring. Vandet løber hurtigt af og tørrer uden at efterlade pletter eller striber. Også velegnet til højtryksrensere.

Flydende læder RM 833

Specielt tørremiddel til vaskeanlæg uden blæsertørring. Vandet løber hurtigt af og tørrer uden at efterlade pletter eller striber. Også velegnet til højtryksrensere.

Ordrenummer: 6.295-391.0
Forhandlersøgning:

Liquid leather RM 833

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 Flydende læder RM 833
 Flydende læder RM 833
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
 • Rengøring af erhvervskøretøjer
 • Skinnekøretøjer