Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Intensiv snavsfjerner CP 930 ASF 62955150 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/koeretoej/intensiv-snavsfjerner-cp-930-asf-62955150.html Rengøringsaktivt forbehandlingsspray, som nemt fjerner selv det mest hårdnakkede snavs som fedt og olie. Insekter opløses og fjernes hurtigere.

Intensiv snavsfjerner CP 930 ASF

Rengøringsaktivt forbehandlingsspray, som nemt fjerner selv det mest hårdnakkede snavs som fedt og olie. Insekter opløses og fjernes hurtigere.

Ordrenummer: 6.295-515.0
Forhandlersøgning:

Intensive dirt remover CP 930

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
 • Skånsom rengøring
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • Tensider biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
 • NTA-fri
 Intensiv snavsfjerner CP 930 ASF
 Intensiv snavsfjerner CP 930 ASF
 Intensiv snavsfjerner CP 930 ASF
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
 • Biler
 • Rengøring af erhvervskøretøjer
 • Biler, erhvervskøretøjer, cykler