Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Tørremiddel RM 829 ASF 62950770 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/koeretoej/toerremiddel-rm-829-asf-62950770.html Tørremiddel som får vandet til at løbe af ekstremt , efterlader en langtidsholdbar, beskyttende film. Også velegnet sammen med blødt vand og osmosevand.

Tørremiddel RM 829 ASF

Tørremiddel som får vandet til at løbe af ekstremt , efterlader en langtidsholdbar, beskyttende film. Også velegnet sammen med blødt vand og osmosevand.

Ordrenummer: 6.295-077.0
Forhandlersøgning:

Drying aid RM 829 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Produkt
 • NTA-fri
 Tørremiddel RM 829 ASF
 Tørremiddel RM 829 ASF
 Tørremiddel RM 829 ASF
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Biler
 • Rengøring af erhvervskøretøjer