Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
VehiclePro RM 800 Fælgrens, sur 62954410 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/koeretoej/vehiclepro-rm-800-faelgrens-sur-62954410.html Særdeles effektivt koncentreret fælgrens. Den selvstændigt virkende skum fjerner skånsomt alle gængse former for snavs fra fælge, herunder bremsestøv, hjulstøv, aflejringer af vejsalt, kalkpletter og saltrester.

VehiclePro RM 800 Fælgrens, sur

Særdeles effektivt koncentreret fælgrens. Den selvstændigt virkende skum fjerner skånsomt alle gængse former for snavs fra fælge, herunder bremsestøv, hjulstøv, aflejringer af vejsalt, kalkpletter og saltrester.

Ordrenummer: 6.295-441.0
Forhandlersøgning:

RM 800 ASF intensive wheel cleaner

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
 • Skånsom rengøring
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 VehiclePro RM 800 Fælgrens, sur
 VehiclePro RM 800 Fælgrens, sur
 VehiclePro RM 800 Fælgrens, sur
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Rengøring af fælge