Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
VehiclePro RM 803 Forvask Classic 62955480 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/koeretoej/vehiclepro-rm-803-forvask-classic-62955480.html Aktivt, mildt forvaskemiddel. Løsner og fjerner hurtigt olie- og fedtaflejringer såvel som insektrester. NTA-fri

VehiclePro RM 803 Forvask Classic

Aktivt, mildt forvaskemiddel. Løsner og fjerner hurtigt olie- og fedtaflejringer såvel som insektrester. NTA-fri

Ordrenummer: 6.295-548.0
Forhandlersøgning:

Pre-wash RM 803 ASF, NTA-free

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
 • Skånsom rengøring
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • NTA-fri
 VehiclePro RM 803 Forvask Classic
 VehiclePro RM 803 Forvask Classic
 VehiclePro RM 803 Forvask Classic
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Bil afvoksning
 • Rengøring af køretøjer
 • Bil- og motorvask
 • Biler, erhvervskøretøjer, cykler