Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 768 62955620 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/taeppe/CarpetPro-rengoeringsmiddel-icapsol-rm-768-62955620.html Effektiv og rengøringsaktiv tørskum til den daglige rengøring; løsner snavset fra fibrene og indkapsler det effektivt (encapsulation technology). Efter en meget kort tørretid opsuges støvsuges snavset ganske enkelt op. Således kan man gå på tæppet igen ganske hurtigt efter rengøringen. Særdeles materialeskånende rengøring.

CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 768

Effektiv og rengøringsaktiv tørskum til den daglige rengøring; løsner snavset fra fibrene og indkapsler det effektivt (encapsulation technology). Efter en meget kort tørretid opsuges støvsuges snavset ganske enkelt op. Således kan man gå på tæppet igen ganske hurtigt efter rengøringen. Særdeles materialeskånende rengøring.

Ordrenummer: 6.295-562.0
Forhandlersøgning:

iCapsol RM 768 carpet cleaning agent

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
Produkt
  • Skånsom rengøring
 CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 768
 CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 768
 CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 768
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H315 Forårsager hudirritation.
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Tekstil overflader