Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Separationsmiddel, pulver, RM 846 62951640 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/vand/spildevandsgenbrug/separationsmiddel-pulver-rm-846-62951640.html Separationsmiddel til behandling af mineralolieforurenet vaskevand. Danner store og stabile gryn, som nemt kan frafiltreres.

Separationsmiddel, pulver, RM 846

Separationsmiddel til behandling af mineralolieforurenet vaskevand. Danner store og stabile gryn, som nemt kan frafiltreres.

Ordrenummer: 6.295-164.0
Forhandlersøgning:

Separating agent, powder RM 846

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 20
Produkt
  • NTA-fri
 Separationsmiddel, pulver, RM 846
 Separationsmiddel, pulver, RM 846
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
Anvendelsesområder
  • Genbrug af spildevand