Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Sprayrens RM 748, 10 l 62951620 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/reinigungsmittel-professional/gulv/vedligeholdelsesrengoering-og-pleje-sprayrens/sprayrens-rm-748-62951620.html Skridsikker sprayemulsion til alle coatede hårde overflader. Reparerer og genopfrisker coatede gulve.

Sprayrens RM 748, 10 l

Skridsikker sprayemulsion til alle coatede hårde overflader. Reparerer og genopfrisker coatede gulve.

Forhandlersøgning:

Spray cleaner RM 748

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
Produkt
 Sprayrens RM 748, 10 l
 Sprayrens RM 748, 10 l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
  • Gulvbelægning