Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Affedtningsmiddel RM 36, 200 l 62951490 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/reinigungsmittel-professional/hoejtryk/affedtningsmiddel-rm-36-62951490.html Affedtningsmiddel, opløser skånsomt beskyttende voksfilm og fedtrester på lakoverflader. Særdeles velegnet til brug i højtryksrenser.

Affedtningsmiddel RM 36, 200 l

Affedtningsmiddel, opløser skånsomt beskyttende voksfilm og fedtrester på lakoverflader. Særdeles velegnet til brug i højtryksrenser.

Ordrenummer: 6.295-149.0
Forhandlersøgning:

Dewaxing agent RM 36

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Produkt
 • Skånsom rengøring
 Affedtningsmiddel RM 36, 200 l
 Affedtningsmiddel RM 36, 200 l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Anvendelsesområder
 • Klargøring af biler
 • Rengøring af komponenter
 • Affedtning af overflader
 • Bil- og motorvask