Klaasipuhastusvahendi kontsentraat RM 500

Kõikide klaas- ja peegelpindade triibuvabaks puhastamiseks. Eemaldab tõrksa mustuse, näiteks rasvakihi, näpujäljed ja heitmed.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus 8
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Toode
 • Triibuvaba puhastus
 • Eriti õrnatoimeline
 • Meeldiva värske lõhnaga
 • Katab hästi
 • Võib kasutada ka käsitsipesuks
 Klaasipuhastusvahendi kontsentraat RM 500
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
 • Aknad
 • Iluvõredega aknad
 • Peeglid
 • Klaaslauad
 • Klaasist dušikabiinid