Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Desinfitseerimisvahend RM 735 62955850 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/desinfitseerimisvahend-rm-735-62955850.html Tõhus neutraalne desinfitseerimisvahend. Baktereid, seeni ja mõningaid viiruseid (nt B-hepatiiti) hävitav toime. VAH/DGHM ja DVG nimekirjas.

Desinfitseerimisvahend RM 735

Tõhus neutraalne desinfitseerimisvahend. Baktereid, seeni ja mõningaid viiruseid (nt B-hepatiiti) hävitav toime. VAH/DGHM ja DVG nimekirjas.

Tellimuse number: 6.295-585.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 2,5
Kaal koos pakendiga (kg) 2,7
Toode
 • Tõhus desinfitseerimisvahend
 • Baktereid, seeni (candida) ja viiruseid (B-hepatiit, HIV, HTLV-3, LAV) hävitav toime.
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • NTA-vaba
 Desinfitseerimisvahend RM 735
 Desinfitseerimisvahend RM 735
 Desinfitseerimisvahend RM 735
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 • H400 Väga mürgine veeorganismidele.
 • H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P273 Vältida sattumist keskkonda.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Meiereid
 • Pindade desinfitseerimine
 • Oote- ja protseduuriruumid
 • Fitness- ja heaoluruumid
 • Sanitaarseadmed