Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Leotusaine, leeliseline RM 92 põllumajanduslik 62956560 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/leotusaine-leeliseline-rm-92-pollumajanduslik-62956560.html Pehmendi leotab sõnniku lahti, võimaldades säästa puhastamiseks kuluvat aega ja vett. Korrosiooniinhibiitorid ei riku statsionaarseid seadmeid. Ideaalne tallide ja lüpsiruumide puhastamiseks.

Leotusaine, leeliseline RM 92 põllumajanduslik

Pehmendi leotab sõnniku lahti, võimaldades säästa puhastamiseks kuluvat aega ja vett. Korrosiooniinhibiitorid ei riku statsionaarseid seadmeid. Ideaalne tallide ja lüpsiruumide puhastamiseks.

Tellimuse number: 6.295-656.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Kaal koos pakendiga (kg) 13,2
Toode
 • lahustab hästi rasva ja eemaldab hõlpsasti orgaanilise mustuse, näiteks sõnniku, pori ja toidujäätmed.
 • Leotab lahti ka kuivanud sõnniku
 • 100% biolagunev
 • Ei kahjusta talliseadmeid (korrosiooniinhibiitorid)
 • Ei kahjusta äravoolusüsteeme ega biogaasi tootvaid taimi.
 Leotusaine, leeliseline RM 92 põllumajanduslik
 Leotusaine, leeliseline RM 92 põllumajanduslik
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Talli furnituur, meiereid