Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Vahtpuhastusvahend, happeline, RM 59 ASF

Eemaldab vaevata tõrksad jäägid, nagu katlakivi, rooste, rasvad, valgud, õlle- ja piimajäägid, nii plaatidelt kui ka konteineritelt. Väga püsiv vahukiht tagab intensiivse puhastuse kõikidel pindadel.

Tellimuse number: 6.295-192.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus 1
pH 1,8
Kaal, sh pakend (kg) 22
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 / 237 / 430
Toode
 • Kõrgsurvepesurites kasutatav vahutav puhastusaine
 • Lahustab tugeva katlakivi, rooste, rasva, valgu- ja piimajäägid.
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Tekitab kauakestva vahukihi
 • Väga head loputusomadused
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Vahtpuhastusvahend, happeline, RM 59 ASF
 Vahtpuhastusvahend, happeline, RM 59 ASF
 Vahtpuhastusvahend, happeline, RM 59 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Meiereid
 • Seinad, plaadid
 • Pindade puhastamine
 • Toiduaineid vedavad paakautod