Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Intensiivne üldpuhastusvahend, RM 752 ASF Extra 62958130 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/porand/pohipuhastusvahendid/intensiivne-ueldpuhastusvahend-rm-752-asf-extra-62958130.html

Intensiivne üldpuhastusvahend, RM 752 ASF Extra

Tellimuse number: 6.295-813.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Kaal koos pakendiga (kg) 11,5
Toode
 • Tõhus sügavpuhastusvahend hooldusainete ja mustuse eemaldamiseks.
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Tugevalt määrdunud tööstuslike põrandakatete põhjalikuks puhastamiseks.
 • Eemaldab vaha- ja polümeerkatted.
 • Meeldiva värske tsitruse lõhnaga
 • Mõjub kiiresti
 • Eriti tõhus
 • Vähese vahutavusega
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Intensiivne üldpuhastusvahend, RM 752 ASF Extra
 Intensiivne üldpuhastusvahend, RM 752 ASF Extra
 Intensiivne üldpuhastusvahend, RM 752 ASF Extra
 Intensiivne üldpuhastusvahend, RM 752 ASF Extra
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
 • Z 20 Sisaldab Limonene. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Videos
Kasutusvaldkonnad
 • Põrandapuhastus