Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Kuivatusaine RM 829 ASF 62954290 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/kuivatusaine-rm-829-asf-62954290.html Kuivatusaine lõhub kiiresti pinnal oleva veekihi ja tekitab sõidukile pikaajalise kaitsekihi. Sobib ka pehme vee ja osmoosivee korral.

Kuivatusaine RM 829 ASF

Kuivatusaine lõhub kiiresti pinnal oleva veekihi ja tekitab sõidukile pikaajalise kaitsekihi. Sobib ka pehme vee ja osmoosivee korral.

Tellimuse number: 6.295-429.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 20
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 / 240 / 440
Toode
 • Tõhus kuivatusaine, mis sobib kasutamiseks autopesulates
 • Võib kasutada ka kuumvahana sõiduki kaitsmiseks
 • Lõhub kiirelt veekile suurtelt pindadelt
 • Esmaklassilised kuivamistulemused
 • Toimib efektiivselt iga karedusega veega
 • Toimib eriti efektiivselt, kui kasutada koos pehme vee või osmoosiveega
 • Tõhus kaitse kuni üheks kuuks
 • VDA nõuetele vastav
 • NTA-vaba
 • Ei sisalda mineraalõlisid ega mineraalseid süsivesinikke
 Kuivatusaine RM 829 ASF
 Kuivatusaine RM 829 ASF
 Kuivatusaine RM 829 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P273 Vältida sattumist keskkonda.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Autod
 • Kommertssõidukite puhastus