Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Vahuvähendusaine Foam-ex RM 761 62913890 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/vaip/vahuvaehendusaine-foam-Ex-rm-761-62913890.html Äärmiselt tõhus vahutamist vähendav aine, et vältida vahu tekkimist heitveepaakides.

Vahuvähendusaine Foam-ex RM 761

Äärmiselt tõhus vahutamist vähendav aine, et vältida vahu tekkimist heitveepaakides.

Tellimuse number: 6.291-389.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 2,5
Toode
 • Väga tõhus vahutamist vähendav aine
 • Ei lase vahul musta vee paakides tekkida
 • Sobib kasutamiseks pihustiga seadmetes, põrandapuhastusmasinates ning vee- ja tolmuimejates.
 • Eriti tõhus
 Vahuvähendusaine Foam-ex RM 761
 Vahuvähendusaine Foam-ex RM 761
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Autode ettevalmistus
 • Märgimemine
 • Tekstiilpinnad
 • Masinaosade puhastamine