Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 6.961-928.7