Κλίση 18% για πρόσθετα βάρη

Με τα πρόσθετα βάρη, επιτυγχάνονται εύκολα κλίσεις έως 18%.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28520857
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 55,8
Συμβατές μηχανές