Προστατευτική οροφή

Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-268.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 65