Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.640-551.7