Πρόσθετο κιτ με πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό, KM 85/50 R

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.852-321.7