Σκόνη αφαλάτωσης (6x17g), 17g

Εξαιρετικά αποτελεσματική σκόνη αφαλάτωσης. Κατάλληλη για τους ατμοκαθαριστές της Kärcher και άλλες συσκευές ζεστού νερού, όπως βραστήρες και καφετιέρες. Η χρήση της σκόνης αφαλάτωσης διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα μηχανημάτα σας και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (g) 6 x 17
Μονάσα συσκευασίας 15
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
 Σκόνη αφαλάτωσης (6x17g), 17g
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Προσοχή
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • P102 Μακριά από παιδιά.
  • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Πεδία εφαρμογής
  • Σκόνη αφαλάτωσης για καθαριστές ατμού της Kärcher
  • Σκόνη αφαλάτωσης για καφετιέρες, βραστήρες κλπ