Καθαριστικό λίπους και πρωτεϊνών RM 731, 5l

Αφαιρεί ακόμη και τις πλέον επίμονες ακαθαρσίες από γράσο, πρωτείνες, λάδια και καπνιά από δάπεδα, επιφάνειες εργασίας, μηχανήματα κλπ. (ιδιαίτερα κατάλληλο για επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων). Απλό στο χειρισμό του, προστατεύει τα υλικά.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάσα συσκευασίας 1
pH 13,1
Βάρος (kg) 5,5
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 5,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 190 x 140 x 250
Προϊόν
 • Αποτελεσματικό μέσο καθαρισμού υψηλής πίεσης.
 • Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
 • Ενεργός καθαρισμός σε όλες τις κλίμακες θερμοκρασίας
 • Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
 • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
 • Χωρίς NTA
 Καθαριστικό λίπους και πρωτεϊνών RM 731, 5l
 Καθαριστικό λίπους και πρωτεϊνών RM 731, 5l
 Καθαριστικό λίπους και πρωτεϊνών RM 731, 5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κίνδυνος
 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
 • P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
 • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Videos
Πεδία εφαρμογής
 • Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
 • Καθαρισμός επιφανειών
Εξαρτήματα