PressurePro vrući vosak RM 41

Sredstvo za konzerviranje i njegu laka s visokim udjelom prirodnog karnauba voska. Površini daje visoki sjaj.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja 1
pH-vrijednost 4,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,7
Dimenzije (d × š × v) 230 x 188 x 307
Svojstva
 • Sredstvo za dugotrajno konzerviranje
 • sadrži prirodni karnauba vosak
 • daje blistavi visoki sjaj
 • pouzdana, dugotrajna zaštita od vremenskih i vanjskih utjecaja
 • učinkovita zaštita koja traje do 12 mjeseci
 • mogućnost uporabe sa svim kvalitetama vode
 • usporava ponovno prljanje
 • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
 • ne sadrži NTA
 PressurePro vrući vosak RM 41
 PressurePro vrući vosak RM 41
 PressurePro vrući vosak RM 41
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
 • H315 Nadražuje kožu.
 • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
 • H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
 • H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
 • P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
 • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
 • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
 • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/
 • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
 • Područje transporta i uređaji
 • Konzerviranje vozila
 • Konzerviranje strojeva i uređaja