RM 672 Nyári szélvédőmosó koncentrátum

Rendkívül hatékony tisztítókoncentrátum a tükröződésmentes kilátásért. Hatékonyan eltávolítja a rovarmaradványokat és a madár ürülékeket. Kiszerelés: 250 ml (25l tisztítószer)

Specifikációk

Műszaki adatok

Kiszerelés nagysága (ml) 250
Csomagolási egység 10
Csomagolási súly (kg) 0,3
Tulajdonságok
 • maradvány nélkül, csíkmentesen száradó tisztítás
 • Megbízhatóan oldja a zsír-, olaj- és kipufogógázból származó szennyeződéseket. Lágyítja a rovarok okozta szennyeződést és megbízhatóan fel is oldja
 • jó nedvesíthetőség
 RM 672 Nyári szélvédőmosó koncentrátum
 RM 672 Nyári szélvédőmosó koncentrátum
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
 • Figyelmeztető szó: Veszély!
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/
 • P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek