A weboldal sütiket (cookie-kat) használ

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Törölheti és letilthatja az összes sütit ezen a weboldalon, viszont a weboldal egy része emiatt nem fog megfelelően működni. Részletes információ a sütikről adatvédelmi nyilatkozatunkban.

Loading

Általános Szerződési Feltételek

Általános Értékesítési, Szállítási és Összeszerelési Feltételek (frissítve: 2013. december)

Ügyfélszolgálat

A KÄRCHER HUNGARIA
TISZTÍTÁSI-RENDSZEREK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERELÉSI FELTÉTELEI
(magyarországi használatra)


1. A tárgyalt feltételek érvényessége, eltérések

Az alábbi Általános Értékesítési, Szállítási és Szerelési Feltételek (a továbbiakban: “Feltételek”) hatálya valamennyi a Kärcher Hungaria Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 62.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-279577; tel.: +36 1 920 6600, +36 30 459 4440; e-mail: info@kaercher.hu; a továbbiakban: „Kärcher Hungaria Kft.”) és bármely Vevő, illetve kivitelezési szerződés esetén Megrendelő között megkötendő szerződésre kiterjed. A Kärcher Hungaria Kft. Feltételeitől eltérő, valamint a Vevő illetve a Megrendelő részéről esetleg fennálló általános szerződési feltételek csak akkor érvényesek, ha kifejezetten és írásban elfogadtuk azoknak az alkalmazását. A Kärcher Hungaria Kft. rögzíti, hogy - eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az általa kötött szerződéseknek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

2. Ajánlati kötöttség, szerződéskötés

2.1. Kärcher Hungaria Kft. ajánlati kötöttsége
Erre vonatkozó eltérő írásbeli nyilatkozat hiányában ajánlataink kötelezettség nélküli ajánlatok, mégpedig valamennyi megadott adat vonatkozásában, beleértve az árat, a mennyiséget, a szállítási határidőt és a szállítás módját.

2.2. Vevők illetve Megrendelők ajánlati kötöttsége, szerződéskötés
A Vevő illetve a Megrendelő ajánlati kötöttségének ideje erre vonatkozó eltérő írásos megállapodás hiányában négy hónap. Ettől eltérően, amennyiben sor került szállítási határidő/szállítási időpont kikötésére, a Vevő illetve a Megrendelő ajánlati kötöttségének ideje a kilátásba helyezett szállítási határidőt, illetve szállítási időpontot követő naptól számított két hónap. A megrendelések csak írásos visszaigazolásunkkal számítanak elfogadottnak, a szerződéskötésre tehát a megrendelések írásos elfogadásával kerül sor. A Vevőnek illetve a Megrendelőnek ajánlata megtételétől számított 12 órán belül, de legfeljebb a kikötött szállítási határidőt/szállítási időpontot megelőző négy hetes időtartamot megelőzően lehetősége van megrendelése módosítására, mely szintén csak írásos visszaigazolásunk által számít elfogadottnak. Munkatársaink nem jogosultak az írásos szerződés mellett bármely szóbeli megállapodás kötésére; a szóbeli megállapodások cégünk számára mindaddig kötelezettség nélküliek, amíg írásban nem igazoltuk őket.

2.3. Ptk. 6:78. § szerinti figyelmeztetés
A Ptk. 6:78. §-nak való megfelelés érdekében a Kärcher Hungaria Kft. rögzíti, hogy a jelen pontban foglaltak lényegesen eltérnek a Ptk.-ban foglalt irányadó rendelkezésektől, és ezen figyelmeztetés célja, hogy a Vevő illetve a Megrendelő a Feltételek aláírásával ezen pont rendelkezéseit átolvasás és értelmezés után mint akaratával mindenben egyezőt írja alá. A Vevő illetve a Megrendelő a figyelemfelhívást tudomásul vette és jelen pont tartalmát kifejezetten elfogadta.

3. Árak

3.1 Árak
Áraink a termék nettó árán felül tartalmazzák a szállítási költségeket, nem tartalmazzák ugyanakkor a mindenkori általános forgalmi adó összegét, valamint a csomagolás költségét. A csomagolás maximális költségéről a Vevőt illetve a Megrendelőt a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatjuk.

3.2. Ptk. 6:79. § szerinti figyelmeztetés
A Ptk. 6:79. §-nak való megfelelés érdekében a Kärcher Hungaria Kft. rögzíti, hogy a Kärcher Hungaria Kft.-t a termék vételárán felül külön megilleti a csomagolási költség. A Vevő illetve a Megrendelő a figyelemfelhívást tudomásul vette és jelen pont tartalmát kifejezetten elfogadta.

4. Fizetés, fizetési késedelem, beszámítás, visszatartási jog

4.1. Fizetés
Eltérő írásbeli megegyezés hiányában valamennyi fizetés a számlánk átvételét követő harminc napon belül esedékes. A fizetések akkor számítanak eszközöltnek, ha az adott pénzösszeg végleges rendelkezésre beérkezett cégünkhöz, csekkfizetés esetén tehát csak a csekk kifizetésekor.

4.2. Fizetési késedelem, késedelmi kamat
Fizetési késedelem esetén a fizetés csak valamennyi, a számlán feltüntetett, vagy egyéb jogcímmel keletkezett járulékos költség, mindenekelőtt a késedelmi kamatok és a peres, ill. peren kívüli behajtási költségek (beleértve az ügyvédi díjakat) kifizetésekor számít teljesítettnek. A beérkező fizetések először a legrégebbi nyílt tartozásokat egyenlítik ki, ezen belül először a járulékos költségeket, majd a kamatokat, s csak ezután a tőketartozást. Három munkanapot meghaladó fizetési késedelem esetén jogunkban áll - további késedelmi kártérítési igény érvényesítésének fenntartása mellett - a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamatot felszámolni a késedelembe esés kezdőnapjától. A Ptk. által meghatározott mindenkori behajtási költségátalányon felül a késedelmes fizetés behajtásával kapcsolatban ténylegesen felmerült, valamennyi költségünk - mindenekelőtt, ám nem kizárólag ügyvédek, inkasszóirodák vagy hitelezői érdekvédelmi szövetségek költsége - megtérítendő.

4.3. Fizetési késedelem egyéb jogkövetkezményei
A késedelmi kamaton felül, bármely fizetési késedelem feljogosítja cégünket arra, hogy 

1. döntésünk szerint ragaszkodjunk a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és
  • ezzel egyidejűleg saját - akár más ügyletekből adódó - kötelezettségeink teljesítését hátralékos fizetések teljesítéséig felfüggesszük;
  • az - akár más ügyletekre vonatkozó - szállítási határidő méltányos meghosszabbítását eszközöljük;
  • részletfizetéses-megállapodás esetén a teljes, még hátralevő összeget is esedékesnek nyilvánítsuk (határidővesztés).
A fentiekről a Kärcher Hungaria Kft. köteles a Vevőt, illetve a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

2. vagy méltányos, legfeljebb tizennégy napos póthatáridő kiszabása mellett elálljunk a szerződéstől (és döntésünk szerint más, mindkét részről még nem teljes mértékben teljesített szerződésektől); ez esetben kártérítési igényünket mindenképp fenntartjuk, külön ilyen értelmű nyilatkozattétel nélkül.

4.4. Beszámítás, visszatartási jog
Követeléseinkkel szemben csak a fogyasztónak (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) minősülő Vevőnek illetve Megrendelőnek van joga beszámításra, továbbá a Vevők illetve a Megrendelők nem gyakorolhatnak visszatartási jogot a Kärcher Hungaria Kft.-vel szemben.


5. Szállítási határidők, a szállítási határidő meghosszabbítása, késedelmes átvétel

5.1. Szállítási határidő
Az általunk visszaigazolt szállítási határidőket vagy szállítási időpontokat lehetőség szerint betartjuk, ezek azonban eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem kötelezők számunkra. A szállítási határidő/szállítási időpont, mely általában a megrendeléstől számított 2 – 10 napon belüli beérkezést jelent, legalább négy héttel későbbi időpontra történő módosulása esetén a Vevő illetve a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A szállítási határidőket legkorábban a megrendelés visszaigazolásának dátumától számítjuk, ennek feltétele azonban valamennyi műszaki és kereskedelmi részlet tisztázása, valamint az egyeztetett fizetések elkönyvelt beérkezése. A szállítási határidő vagy időpont betartásának ténye fennáll, amennyiben idejében értesítettük a Vevőt illetve a Megrendelőt arról a tényről, hogy készen állunk a szállításra és szállítandó tárgyat idejében feladtuk. Bármely vis major, üzemzavar, beszállítói késedelem, nyersanyag-, energia- vagy munkaerőhiány, sztrájk, kizárás, a szállítási szektorban fellépő nehézség, forgalmi akadály és állami rendelkezés, valamint más hasonló körülmény fellépése mentesít bennünket az adott nehézség fennállásának idejére szállítási kötelezettségünktől.

5.2. Késedelmes átvétel
Amennyiben a Vevő illetve a Megrendelő a megrendelt készülékeket az általunk írásban közölt elkészítési határidőről történő értesítés átvételét követő két hónapon belül nem szállítja el, úgy 

  • jogunk van az adott készüléket a Vevő illetve a Megrendelő költségén eljuttatni a Vevőhöz illetve a Megrendelőhöz, vagy
  • jogunk van a készülékből díjunkat és indokolt költségeinket haladéktalanul közvetlenül kielégíteni. Ez a készülék értékesítésének lehetőségét is magában foglalja. A Vevő illetve a Megrendelő a jelen Feltételek elfogadásával kifejezetten nyilatkozik ezen pont tudomásulvételéről és elfogadásáról.

6. Szállítás, kárveszély átszállása, átvételi kötelezettség, részszállítási jog

6.1. Szállítás módja
Valamennyi küldeményünk szállítása a Vevő illetve a Megrendelő kockázatára történik. Cégünk fenntartja magának a döntéshozatal jogát a szállítás módjának és útvonalának kiválasztására. Lehetőség szerint figyelembe vesszük Vevőnk illetve Megrendelőnk egy meghatározott vagy különleges szállítási módra vonatkozó kívánságait, ezen kívánságok azonban nem kötelező jellegűek számunkra.

6.2. Kárveszély átszállása
A kárveszély az áru feladásakor (saját szállítás esetén a Vevő illetve a Megrendelő általi átvétel időpontjában) átszáll a Vevőre illetve a Megrendelőre, abban az esetben is, ha a szállítás saját költségünkre történik. Részszállításokkal történő teljesítés esetén a kárveszély minden esetben a feladott termékrészek vonatkozásában száll át a Vevőre illetve a Megrendelőre. Az áru feladásáról tájékoztatjuk a Vevőt illetve a Megrendelőt. Amennyiben a szállítást rajtunk kívül álló körülmények hatására el kell halasztani, a kárveszély abban az időpontban száll át a Vevőre illetve a Megrendelőre, mikor cégünk kész a szállítás megkezdésére.

6.3. Áru átvétele, részszállítás
A szállított árut a Vevő illetve a Megrendelő minden esetben köteles átvenni és megfelelően raktározni, még akkor is, ha abban esetleg valamely hibák vagy hasonlók tapasztalhatók. Jogunkban áll a megrendelések részszállításokban történő teljesítése; a részszállításokat jogunkban áll önálló megrendelésként kezelni és ennek megfelelően külön-külön leszámlázni. Erről a tényről tájékoztatjuk a Vevőt illetve a Megrendelőt.

6.4. Ptk. 6:78. § szerinti figyelmeztetés
A Ptk. 6:78. §-nak való megfelelés érdekében a Kärcher Hungaria Kft. rögzíti, hogy a jelen pontban foglaltak lényegesen eltérnek a Ptk.-ban foglalt irányadó rendelkezésektől, és ezen figyelmeztetés célja, hogy a Vevő illetve a Megrendelő a Feltételek aláírásával ezen pont rendelkezéseit átolvasás és értelmezés után mint akaratával mindenben egyezőt írja alá. A Vevő illetve a Megrendelő a figyelemfelhívást tudomásul vette és jelen pont tartalmát kifejezetten elfogadta.

 

7. Szavatosság, jótállás

7.1. Kellékszavatosság
Hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozunk Vevőink illetve Megrendelőink felé. A Vevő illetve a Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni velünk. A fogyasztónak minősülő Vevő illetve Megrendelő (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő illetve a Megrendelő felelős. A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztónak minősülő Vevő esetén az elévülési idő új termék vásárlása esetén két év, használt termék esetén egy év. A teljesítés időpontja minden esetben megegyezik a kárveszély átszállásának időpontjával. 

Nem vállalunk szavatosságot az alábbi okok következtében fellépő meghibásodásokért vagy károkért:
  • az árunak a használati útmutató utasításaitól bármi módon történő eltérő beszerelése, üzembe helyezése, használata és kezelése, továbbá természetes elhasználódás, túlzott igénybevétel, nem megfelelő üzemi eszközök vagy poranyagok használata, hibás vagy hiányos építési munkálatok, vegyi, elektro - kémiai vagy elektromos hatások és egyéb hasonló, ill. egyenértékű körülmények;
  • a Vevő illetve a Megrendelő vagy harmadik személy által cégünk előzetes, kifejezett és írásos hozzájárulása nélkül a szállítás tárgyán végzett változtatások, ill. - azon készülékek esetén, melyek vonatkozásában a kezelőszemélyzet betanítását írtuk elő - a betanítást nem saját vevőszolgálatunk vagy egy általunk meghatalmazott vevőszolgálat végezte.

7.2. Költségviselés
Ha a kellékszavatossági igény jogosnak bizonyul - eltérő írásos megállapodás hiányában - cégünket terhelik a pótlólagos szállítás költségei, ill. a javítás kapcsán fellépő közvetlen költségek közül a pótalkatrész, valamint a ki- és beépítés méltányos költségei, amennyiben ezt saját szerelőink végzik. Minden egyéb költséget a Vevő illetve a Megrendelő visel. Amennyiben a szavatossági munkálatok során megállapítást nyer, hogy nem áll fenn meghibásodás, a Vevő illetve a Megrendelő köteles megtéríteni valamennyi keletkezett költségünket a mindenkor érvényes szerelési díjszabásunk alapján, vagy amennyiben ez nem alkalmazható, úgy megfelelő mértékben.

7.3. Kártérítési igény
Kellékhibás teljesítés esetén a Kärcher Hungaria Kft. kizárólag a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkért felel, melyre vonatkozó kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el.

7.4. Jótállás
Cégünk a fogyasztónak minősülő Vevővel (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) szemben jótállást vállal a tartós fogyasztási cikkekre, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. előírásainak megfelelően. A jótállás időtartama egy év.


8. Tájékoztatás és tanácsadás

A termékeink alkalmazási lehetőségeiről nyújtott tájékoztatás, a műszaki tanácsadás és az egyéb adatszolgáltatás nem kötelező jellegű, az értük való szavatosság kizárt. Fenti információk semmi esetre sem mentesítik a Vevőt illetve a Megrendelőt azon kötelezettsége alól, hogy áttanulmányozza a használati utasításokat és más hasonló útmutatókat.

9. A tulajdonjog fenntartása

A szállított áruk a vételár és a járulékos költségek maradéktalan megfizetéséig tulajdonunkban maradnak, abban az esetben is, ha felszerelték, megmunkálták, vagy feldolgozták őket.
A Vevőnek mindaddig jogában áll a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló áruk rendes üzletmenet keretében történő elidegenítése, amíg a mindenkori megállapodás szerint teljesíteni tudja velünk szemben fennálló kötelezettségeit. Ebben az esetben azonban köteles ilyen értelmű kívánságunkra, a vásárlóival szemben fennálló követelését és igényét, a Kärcher Hungaria Kft. felé fennálló teljes vételár- és egyéb tartozása összegének erejéig, saját költségére cégünkre átruházni, azaz engedményezni. A Vevőnek nem áll jogában az áruk ezen túlmenő, biztosítékként történő tulajdon-átruházása vagy egyéb módon történő elidegenítése. Amennyiben az általunk szállított, tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló áru zálogosítás vagy egyéb igénybevétel tárgyát képezi a Vevőnél, úgy ő köteles erről azonnal értesíteni cégünket, s minden szükséges lépést megtenni tulajdonjogunk védelmére. A tulajdonjogunk védelme kapcsán esetleg felmerülő költségeinket a Vevő köteles számunkra megtéríteni.

10. Kivitelezési (szerelési) szerződésekre vonatkozó különös feltételek

10.1. Vállalkozói díj
Cégünk maximális szakismeretek alapján készíti a kivitelezési (javítási) munkálatokra vonatkozó költségelőirányzatokat. Ugyanakkor, amennyiben a felek úgy ítélik, hogy olyan munka válik szükségessé, mely a kivitelezési szerződés tartalmát képezi, de a költségelőirányzatban megjelölt vállalkozói díj meghatározásánál nem vették figyelembe, továbbá, ha olyan munka elvégzése válik szükségessé, amely nélkül a mű a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas (többletmunka), valamint, ha a Megrendelő a teljesítés megkezdését követően utólagos munkálatokat rendel meg (pótmunka), a vállalkozói díj összege a költségelőirányzatban megjelölthöz képest módosul, a Megrendelő köteles a megjelölt többlet- és pótmunkálatok díját is megfizetni.

10.2. Ptk. 6:79. § szerinti figyelmeztetés
A Ptk. 6:79. §-nak való megfelelés érdekében a Kärcher Hungaria Kft. rögzíti, hogy a vállalkozói díjon felül Kärcher Hungaria Kft.-t megilleti az esetleges többlet- és pótmunkák díja is. A Vevő illetve a Megrendelő a figyelemfelhívást tudomásul vette és jelen pont tartalmát kifejezetten elfogadta.

10.3. Jótállás
Cégünk a fogyasztónak minősülő Megrendelővel (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) szemben jótállást vállal a szerelési kivitelezési szolgáltatásaira, az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rend. előírásainak megfelelően. A jótállás időtartama hat hónap.

11. A teljesítés helye, bírói illetékesség, alkalmazandó jog

A teljesítés helye valamennyi szállítás és teljesítés tekintetében a Kärcher Hungaria Kft. székhelye, azaz a 1118 Budapest, Budaörsi út 62. A megkötött ügylettel kapcsolatban keletkező bármely jogvita elbírálása - ennek ellentmondó kényszerítő előírások hiányában - kizárólag a teljesítés helyén a kereskedelmi viták elbírálására illetékes bíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékes bíróságra vonatkozó ezen megállapodás ellenére azonban döntési szabadságunkban áll a Vevő illetve a Megrendelő lakóhelyen illetve székhelyén illetékes bíróságnál is keresetet benyújtani.

A felek megállapodnak a magyar jog kizárólagos alkalmazásában.
Amennyiben jelen feltételek vagy a Kärcher és a Vevő illetve a Megrendelő között kötött egyéb megállapodások bármely rendelkezését valamely bíróság érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyére olyan érvényes rendelkezés lép, amely a lehető leghasonlóbb módon szabályozza a felek érdekeit. Amennyiben előfordulna, hogy kényszerítő törvényi előírások értelmében egy szerződéses megállapodásnak meghatározott tartalommal kell rendelkeznie, a felek már most megállapodnak abban, hogy az a törvénybeli előírás, amely az általa konkrétan érintett rendelkezést módosítja, a fenti feltétel értelmében kezelendő.