Stiklų valiklio koncentratas RM500

Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių paviršiui valymui nepaliekant žymių. Pašalina net sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip riebalai, vabzdžiai ir teršalai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Pakuotės vienetas (vnt.) 8
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 65 x 65 x 210
Produktas
 • Valo nepalikdamas žymių
 • Pasižymi ypač švelniomis valymo savybėmis
 • Malonus ir gaivus aromatas
 • Suteikia atsparumo drėgmei
 • Galima naudoti valant rankomis
 Stiklų valiklio koncentratas RM500
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pritaikymo sritys
 • Langai
 • Langai su grotelėmis
 • Veidrodžiai
 • Stalas su stiklo paviršiumi
 • Stiklinės dušo kabinos